تبلیغات

#
1
نام تیم
اول متوسطه
پایه
شهید بهشتی
مدرسه
زنجان
شهرستان
زنجان
استان
دبیرستان پسران
مقطع
ردیف
نام درس
تعداد سوال
پاسخ درست
پاسخ نادرست
بدون پاسخ
درصد
تراز
وضعیت با توجه به تراز
حداکثر تراز
حداقل تراز
تراز تیم اول
1
ریاضیات(عمومی)
15
7
5
3
38.33
6276
خیلی خوب
8238.5
3168.6
6276
2
ریاضیات(اختصاصی)
10
2
3
5
12.5
5073.5
خوب
8412.8
2796.8
8412.8
مجموع
25
9
8
8
21.11
5474.3
خوب
7700.5
3057
7700.5
ردیف
نام درس
                کشور
                مدرسه
                  شهر
                  استان
                          شهر جنسیت
1
ریاضیات(عمومی)
23
1
1
1
1
2
ریاضیات(اختصاصی)
70
1
2
2
1
مجموع
54
1
1
1
1
توضیحات آزمون
مشخصات سرگروه تیم:
ردیف
پیرستانی
نام خانوادگی
نیما
نام
رتبه تیم در سطح
مدرسه
شهرستان
استان
کشور
251451250411001
شناسه داوطلبی
تعداد شرکت کنندگان
نتیجه نهایی
تیم هایی که رتبه یکم تا ششم کشوری را در مرحله نیمه نهایی کسب نموده اند مجاز به حضور در مرحله نهایی هفتمین دوره لیگ علمی پیشگامان ایران اسلامی(پایا )می باشند.
1005
15
10
5
وضعیت کلی تیم در سطح کشور
#
متن
مرحله نیمه نهایی
کارنامه  مرحله نیمه نهایی - رشته                          - سال تحصیلی 93-1392
#
هفتمین دوره لیگ علمی  بین المللی پیشگامان ایران اسلامی(پایا)
ریاضی
رشته
#
ریاضی